لیست آزمون ها

پیام وضعیت

هنگام شرکت در آزمون به نکات زیر دقت فرمایید:
  • شما نمی توانید بیش از یک بار در آزمون شرکت کنید ، بنا براین در پاسخگویی خود نهایت دقت را به عمل آورید
  • مهلت ارسال پاسخنامه از زمان شروع تاریخ و ساعت آزمون محاسبه می شود ، لذا می بایست حتما قبل از به اتمام رسیدن مهلت ارسال پاسخنامه ، آنرا ارسال نمایید
  • دقت فرمایید که در صورت عدم ارسال پاسخنامه قبل از اتمام مهلت ارسال ، سیستم به صورت خودکار برای آزمون شما نمره صفر لحاظ خواهد کرد

ساعت :